REGLEMENT INTERCLUBTAPBILJART RONSE        
                   
  Op 03 september 1993  werd voor ombepaalde duur het verbond met naam                
          INTERCLUB RONSE TAPBILJART        
  Het verbond zal beheerd worden  door  BRUYNEEL MAURICE        
leden: een afgevaardigde per club.            
Ernstige problemen                
   Indien er zich problemen voordoen tussen bepaalde ploegen, en het bestuur van INTERCLUB  
  kan niet tot een oplossing komen, zal er een beroep worden gedaan op iedere     
  ploegverantwoordelijke van de ploegen die begonnen zijn op  01 SEPTEMBER 1993 om een  
  gezamelijk besluit te nemen, ( de betrokken clubs mogen wel hun probleem komen uitleggen )  
  en hun standpunt komen verdegigen maar moet daarna de vergadering verlaten zodat deze een  
  beslissing kan nemen              
  Kompetitie                
  Twee weken voor  de eerste wedstrijd, zal de kalender in het bezit gesteldworden van alle clubs.  
     begin kompetitie : AUGUSTUS        
    einde kompetitie : JUNI          
  De kompetitie gaat door op vrijdag of zaterdag  om 19.00 uur, volgens de kalender, ploegen  
  die op een bepaalde datum niet kunnen spelen dienen een andere datum af te spreken met hun  
  tegenstander , maar moet wel gebeuren voor de datum ( kalender , competitie of zie     
  verantwoordelijke  van interclub het is verplicht het bestuur hiervan op de hoogte te brengen.  
  Vanaf  17 MAART 2013 voor ploegen die veranderen van datum moet op papier staan ingevuld  
  door de twee verantwoordelijk van de ploegen , en binnen doen in lokaal MERCATOR  1 week  
  voor de datum                
  Puntenverdeling  van de clubs : gewonnen 2 punten      
        gelijk   1 punten      
        verloren   0 punten      
Rangschikking voor de clubs :              
  Volgens het aantal behaalde punten, vervolgens het aantal overwinningen, in geval van nog  
  gelijke punten zal een  test match gebeuren op een neutrale biljart wwar het INTERCLUB  
  zal beslissen waar het doorgaat            
  Puntenverdeling  van de spelers :  winnen  met  2/0    3 punten      
         winnen  met  2/1  2 punten      
         verliezen met 1/2  1 punten      
         verliezen met 0/2  0 punten      
  Rangschikking voor de spelers :            
  volgens het aantal behaalde punten, vervolgens het aantal overwinningen, in geval van nog gelijk  
  zal er ook een test match gebeuren ook op een neutrale  biljart  waar het interclub zal  
  beslissen waar het doorgaat.              
                   
  SPELREGLEMENT                
  1. De thuisploeg is verplicht het biljart in goede staat om 18.30 ter beschikking testellen van de  
  bezoekende ploeg.                
     van 18.00 uur tot 18.30 is de biljart voor de thuis ploeg        
    van 18.30 uur tot 19.00 uur   is de biljart  voor de bezoekers        
  2. De dag van de wedstrijd moeten de reglementen  in het bezit zijn van de scheidsrechter   
  3. Beide kapiteins dienen ten laatste om 18 uur 45 het scheidsrechterblad met de 8 spelende  
     leden 2 tot 4 reserves ( indien mogelijk ) ingevuld te hebben.        
 4. Men moet de spelers van de tegenpartij invullen in de volgorde dat men ze gekregen heeft .  
 5. Ten laatste om 19 uur 10 wordt aangevangen met de eerste partij.      
     de wedstrijden  dienen in volgorde te worden gespeeld , wanneer één der spelers afwezig is  
    moet na 10 min, een reserverspeler aantreden, indien er geen reserverspeler  aanwezig is wordt  
    de wedstrijd verloren verklaard.  tenzij beide kapiteins overeenkomen om een later gespeelde  
    match naar voor te schuiven , en de desbetreffende match dan later te spelen als beide  
     spelers aanwezig zijn.              
                   
 6. Na de 4 match zal een pauze ingelast worden van +- 15 minuten tijdens die pauze kan de  
    thuisploeg een tombola houden of dergelijke dingen, de trekking van de tombola mag gebeuren  
    tijdens de pauze na de 8 gespeelde  matchen of tijdens de matchen op voorwaarde dat de   
   spelers niet beinvloedt. Er wordt ook gevraagd aan de bezoekers om geen kaarten te verkopen  
   tijdens de pauze omdat de pauze voorbehouden wordt voor de thuisploeg dit is wel toegelaten  
   na de pauze                
 7 Het is ook verboden om op biljart te spelen tijdens de pauze, dit zowel voor de spelers en de  
    supporters.                
 8. Na het eindigen van de wedstrijd tekenen de beide kapiteins en de hoofdscheidsrechter  
    het scheidsrechterblad en vermelden eventuele opmerking op de achterzijdevan de blad.  
SCHEIDSRECHTER                
 1. Deze wordt aangeduid door de thuisploeg, hij mag echter wel lid zijn van de thuisploeg en t  
     eventueel ook zijn partij spelen, op voorwaarde dat er voor deze partij een ander persoon als  
     scheidsrechter  fungeert              
  2. Hij vult steeds zelf het scheidsrechterblad in          
     Hij moet streng maar steeds sportief het reglement toepassen.      
     Hij wordt  dan ook geacht dit laatste te kennen.          
  3. Meerdere scheldsrechters  mogen optreden , doch één van hen moet als hoofdscheirechter  
     fungeren en blijft volledig verantwoordelijk voor het wedstrijdverloop.      
  4. Lokaal met twee ploegen of meer , een scheidsrechter  van ploeg A mag ook voor zijn ploeg B  
      scheidsrechter zijn of  ( van ploeg B naar ploeg A          
  5. Wanneer een manche beéndigd is , noteert hij de uitslag en steekt overbebleven ballen in  
      het biljart  zo vermijdt men het oefenen met de overblijvende ballen.      
  6. Bij herhaalde grove fouten van de scheidsrechter , mag de bezoekende ploeg een andere  
      scheidsrechter  vragen die de wedstrijd verder leidt.        
  7. Hij moet vermijden dat de speler die niet aan de beurt is , invloed kan uitoefenen op de spelers  
      die wel aan beurt is.              
 SPELREGLEMENT.                
  1. Er wordt gespeeld volgens het systeem  BAL / BAND / TAP.        
  2. Bij het begin van de manche plaatst men de rode ballen aa de zijde van het rode doel  
      de witte ballen aan de andere zijde.            
  3. De bezoekers spelen de eerste manche met de rode ballen en de tweede manche met de witte  
      ballen, bij een eventuele  derde manche  mogen de bezoekers kiezen.      
  4. Om het spel te beginnen telt de scheirechter langzaam  1.2.3. maar niet 3.2.1.    
      op drie spelen beide spelers gelijktijdig met de middenste bal naar de linkerband     
      De bal van de ene speler moet vertrokken zijn op drie zoniet wordt herbegonnen , opgepast als  
      een speler zijn opgangsbal binnen is en de andere speler raakt niet de band , de bal die binnen  
      is telt en de bal die de band niet raakt gaat naar het strafpunt  ( in midden )    
      Geen bal binnen wordt herbegonnen , opgepast na 3 keer fout de speler die fout maakt gaat  
      zijn bal naar het strafpunt ( in midden ) een wordt verder gespeeld.      
  5. De speler wiens bal het dichtst bij het tegenoverliggende doel terechtkomt blijft aan de beurt  
      Wanneer beiden de opgangsbal lukken wordt er samen uitgespeeld ( richting linkse band )  
      en de scheidsrechter telt  terug  1.2.3. wie het dichtst bij het tegenoverliggende     
      doel terechtkomt speeld verder            
      Als er geen bal gemaakt wordt in de opgang , de speler mag kiezen welke kan hij zal uitspelen  
      maar altijd van binnen naar buiten , uitspel en niets aangeraakt is gespeeld , de bal wordt terug  
     op zijn plaats een de spelers verliest zijn beurt.          
     Ook in de spel moet je iets aanraken  BAND / TAP / BILLE   of de bal wordt terug op zijn plaats  
     gezet en de spelers verliest zijn beurt.            
 6. Het uitspelen  gebeurt van binnen naar buiten , als op dit ogenblik een bal op minder dan zeven  
     cm van de boord verwijderd is , zal de scheidsrechter de bal wegnemen . Na het uitspelen  
     zal de scheidsrechter de bal terug op zijn plaats leggen . Als op dat ogenblik een andere bal  
    op dese plaats ligt zal de scheidsrechter ( die de bal nog altijd in zin hand heeft de bal in de bak  
    plaatsen als de spelers zijn bal uit de bak wil spelen vraagt aan de scheidsrechter voor zijn bal  
     terug te nemen uit de bak en spel zijn bal ne keer gespeeld wordt de bal van de tegenstrever  
     terug op zijn plaats en gaat het spel gewoon verder.        
                   
      BIJZONDERE SITUATIES        
                   
1.   BAL UIT BILJART              
    Wanneer men een eigen bal uit het biljart speelt , wordt deze bal op het strafpunt geplaatst  
    en verliest men zijn beurt.              
    Wanneer men een bal van de tegenstrever uit het biljart speelt wordt deze bal opz n   
    oorspronkelijke plaats teruggelegd , en de speler die fout maakt gaat zijn bal op het strafpunt  
    geplaast worden en verliest zijn beurt indien men door deze stoot een doel maakt wordt de bal  
    uitgenomen en op het strafpunt delegd   ( overtreder betaald  )        
   Als 1 bal van de tegenstrever in het middenligt en men speelt zijn bal uit komt deze bal in de bak  
   Als de speler wiens bal in de bak ligt wil uitspelen dan is de bal van de tegenstrever uit het  
   midden genomen dan is de andere in het midden gelegd en uitgespeeld de bal van de tegenstrever
   komt dan terug in het midden.              
 2. MET DE BAL VAN DE TEGENSTREVER SPELEN          
   Wanneer men met de bal van de tegenstrever speelt , verliest men z'n beurt en worden alle  
   verplaatste ballen teruggeplaatst , zelfs indien er een doel gemaakt werd ( overtreder betaald )  
   De scheidsrechter moet altijd antwoord geven aan een speler die vraagt met welke kleur hij speelt
 3. OP EIGEN BAL SPELEN              
  Wanneeer men rechtsreeks op een eigen bal spel , verliesr men zijn beurt en wordt de speelbal  
  op het strafpunt geplaatst , alle overige verplaatste ballen worden op hun oorspronkelijke plaatsen  
  teruggelegd , wanneer men door deze stoot een doel maakt , wordt de bal uitgenomen en op het  
  strafpunt gelegd  (overtreder betaald )            
 4. VOET OP DE GROND              
  Bij het uitvoeren van een stoot moet men temminste één voet op de grond houden indien dit niet  
  het geval , is sanctie als vorig punt ( 3 )            
 5  TOUCHE                
   Een speler die een bal of ballen aanraakt met de keu een lichaamsdeel of kledij verliest zijn beurt  
   en de aangeraakte bal wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd      
  De speler speel , maakt een bal binnen een ter dezelfde tijd een bal aanraakt of ballen met de keu
  of kledij etc …. Deze doel is niet geldig , de bal wordt terug genomen op het strafpunt geplaatst  
  en verliest men zijn beurt ( overtreder betaald )          
 6. DOORSTOOT                
  Men stoot door wanneer de keuspits nog in aanraking is met de speelbald op het moment dat  
  deze een andere bal raakt. Indien men doorstoot , verliest men zijn beurt en gaat de speelbal  
  van de overtreder op het strafpunt.            
 7 BAL RECHTSTREEKS BINNEN            
  Wanneer een speler een eigen bal rechtstreeks binnenspeelt ma de tegenstrever 2 ballen in het  
  doel steken , de eerste wijst hijzelf aan , de tweede wordt door de overtreder aangewezen.  
  Wanneer een speler zijn laatste bal rechtstreeks binnenspeelt verliest hij de manche ongeacht het
  aantal overblijvende ballen van de tegen strever.          
  8. LOSSPELEN VAN DE BALLEN            
  Wanneer bij het losspelen van de ballen, een bal wordt gemaakt, dan mag de speler aan de beurt  
  verder spelen                
 9. TEGELIJKERTIJD TWEE BALLEN INSPELLEN          
  Wanneer een speler tegelijkertijd twee ballen inspeelt ( een van hemzelf + één van zijn   
  tegenstrever ) dan blijft hij aan de beurt , ongeacht de volgorde van het vallen van de ballen.  
  Wanneer de beide spelers nog met één bal overblijven , en een speler tegelijkertijd de twee ballen  
  inspeelt , dan wint de speler die aan beurt was .          
  10. INSPELEN VAN DE LAATSTE BAL            
  De laatste bal mag per cadeau genomen worden. worden          
                   
                   
                   
                   
                   
      ALGEMEENHEDEN          
De thuisploeg moet ervoor zorgen dat het publiek geen enkele invloed uitoefent op het     
  wedstrijdgebeuren  ( voldoende speelruinte voorzien en opmerkingen of aanwijzingen op voorhand  
  verbieden. De lokale reglementen in verband met boetes blijven van toepassing    
  iedere ploeg geeft een lijst binnen van de ingeschrevenspelers tenminste 2 weken voor het begin   
  van de kompétitie. Deze lijst mag gedurende de ganse kompétitie niet meer gewijzijd worden  
  Op deze lijst mag een onbeperkt aantal leden voorkomen.        
  Een lid kan slechts voor één enkele ploeg uitkomen.          
  Kom zijnnaam al dan niet gewild, op 2 verschillende lijsten voor , dan is hij automatisch  
  aangesloten aan de ploeg waarvoor hij het eerst uitkwam . Speelt hij dan toch nog voor andere   
  ploeg, dan wordt hij beschouwd als een niet aangesloten speler.        
  Alle ploegen worden in het bezit gesteld van de lijsten van de andere ploeg zodat zij kunnen  
  controleren of de spelers van de tegenpartij wel degelijk ingeschreven staan      
      SCHEIDSRECHTERBLAD        
 DE WEDSTRIJDEN VAN DE VRIJDAG            
  Het scheidsrechter blad van de vrijdag  moet binnen zijn voor de zaterdag 12 uur in lokaal   
  DE WEDSTRIJDEN VAN DE ZATERDAG            
  Het scheidsrechter blad van de zaterdag moet binnen zijn voor zondag 12 uur in lokaal    
    ZONIET BINNEN OP TIJD IS BOETE  VAN 5 EURO      
  DE PLOEGEN DIE VERANDEREN VAN DATUM          
  Eerst een blad invullen voor verandering van datum van de twee ploegen en terug binnen doen  
  in de zetel van interclub   ten minstens  1 week op vorrand  zo niet kijken met de verantwoordelijk  
  van de interclub                 
  De thuisploeg zal moet zorgen voor scheidsrechter blad binnen te geven in de zetel van interclub  
  zo vlug mogelijk , gelieve die dagen te respeteren in verband voor u een ook voor de interclub  
  kan zo vlugger het klassement opstellen            
  Er wordt aan de clubs gevraagd , schijnbaar dronken spelers niet op te stellen dit in het belang  
  van het goede verloop van de wedstrijd.            
      VERGADERINGEN          
De verantwoordelijke van interclub kijkt uit voor het vastleggen van DATA.. UUR.. PLAATS van de  
  vergaderingen , liefst op een kalme plaats ( zaal ) . Iedere  club moet vertegenwoordigd zijn  
  zoniet boete     ( zien boete )              
  max : 2 personen per club    verantwoordelijke plus bestuurslid of verantwoordelijk alleen  
  Als de verantwoordelijke niet kan komen mag hij zich laten vervangen door een bestuurslid  
  van zijn club maar niet telkens een andere            
      FORFAIT            
  Bij forfait van een speler wordt de naam van de ontbrekende speler geschrapt, wordt er geen score            
 ingevuld en wordt de boete van 7.50 euro te betalen door de ploeg of speler zelf    
  Bij forfait van de ploeg  de scheidsrechter blad invullen door een van de twee verantwoordelijk            
  die aanwezig is .De scheidsrechterblad invullen wie forfait geeft en juist de naam van de andere  
  ploeg die aanwezig is . Zo niet gelieve te interclub op hoogte brengen zo vlug mogelijk.    
  Boete voor forfait van de ploeg is 7.50 euro per spelers  ( 7;50 x 8 = 60 euro ) te betalen door de  
  ploeg of spelers                
  Bij forfait van een ploeg in de eerste ronde, alle punten van de eerste ronde waar de ploegen            
  tegen gespeelt hebben zullen afgetrokken geworden.          
  Bij forfait in de tweede ronde, vanaf eerste match van de tweede ronde,de ploeg die forfait verklaar              
  zullen alle andere ploegen winnen met  8/0 en het klassement ga zo door ( voor de tweede ronde  
  iedere ploeg zal 2 punten krijgen, de punten van de eerste ronde blijven er zaal ook boete zijn  
  Voor de individuele punten              
  Eerste ronde zal ook de punten van iedere speler afgetrokken worden,      
 Tweede ronde vanaf de eerste match van de tweede ronde, de punten worden ook afgetrokken  
  maar juist van de tweede ronde              
 BOETE :  ploeg afwezig op de vergadering zonder verontschuldiging 7.50 euro                   
  Forfait van een speler  7.50 euro  / forfait van de ploeg 7.50 x 8 = 60 euro      
  Scheidsrechterblad vuil  2.50 euro  /  scheidsrechterblad niet goed ingevuld  2.50 euro    
  Scheidsrechter blad niet binnen op tijd    5 euro   Veel succes aan allemaal .  
                   
                   

 


 

                             REGLEMENTS   INTERCLUB    RENAIX

 

                       ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

Le 01 SEPTEMBRE  1993, et pour une durée indéfini  une union portant le nom

 

INTERCLUB - RENAIX  a été édifié.

 

Responsable  de l' entente

 

                                             BRUYNEEL   MAURICE

 

menbre :  un delégué  par club.

 

En cas de probléme:

 

et que le responsable de L'INTERCLUB  ne parvient  pas a resoudre

 

Le responsable  fera appel  au responsable  des  clubs  qui ont commencer

 

L' INTERCLUB   (  01 SEPTEMBRE  1993 ). probléme entre équipe ou joueurs ,

 

l' équipe  ou joueurs  qui seront  concerner  seront  convoquer  pour expliquer

 

leur cas si il en a un, et qui quitteront par aprés la réunion  pour que le comité

 

prendre une décision.

 

COMPETITION.

 

------------------------

 

Deux semaines avant le premier match, le calendrier sera en possesion des clubs .

 

                                     debut de la conpétition :  AOUT

 

                                     fin de la conpétition :       JUIN

 

La compétition aura lieu le VENDREDI  ou  le  SAMEDI   a  19.00 heures

 

Selon  le calendrier , les équipes qui ne peuvent jouer a  une date indiqué,

 

peuvent  changer de date  (  les deux équipes doivent étre d' accord )

 

mais on peut changer de date,  mais avant la date qui a été fixé, ou a voir avec le

 

responsable de l' interclub, tout les matchs qui sont changer le responsable de

 

l' équipe  doit avertir  le responsable  de l' interclub et cela  au  moins une semaine

 

avant la date qui avait eté prévu.

 

DIVISION  des POINTS :                        gagné   =  2  points

 

                                                              égalité  =  1  point

 

                                                                  perdu    =  0  point

 

classification  des clubs :

 

Selon les points obtenu, en suite selon le taux des victoires,

 

 et au cas encore d'égalité  il aura un test match sur billard neutral

 

qui sera désigner  par  le responsable  de l' interclub.

 

cotisation des joueurs :                         gagné  avec  2- 0  =  3 points

 

                                                              gagné  avec  2- 1  =  2 points

 

                                                              perdre  avec  1- 2  =  1 point

 

                                                              perdre  avec  0- 2  =  0 point

 

classement  pour les joueurs:

 

selon les points obtenu, ensuite selon les victoires  au cas encore d' égaliter  il

 

aura  un test match a jouer, aussi  sur un billard neutral qui sera désigner par

 

le responsable de l' interclub.

 

REGLEMENT  DU  JEU  (  en général )

 

---------------------------------------------------------

 

1.  Le club jouant a domicile est obligé de laisser le billard libre  une demi- heure

 

     avant  le  premier match  (  a partir  de 18 h 30 )  pour que l' équipe adverse

 

     puisse  s' entrainer.

 

     De 18.00 h a 18.30 h pour l équipe local / de 18.30 h a 19.00 h  l équipe visiteur

 

2.  Le jour du match un reglement doit étre a la disposition  de l' arbitre.

 

3.  les deux capitaines d' équipes auront au plus tard a 18 h 45 remplie la feuille

 

     des joueurs  (  8  au total  +  2 a 4 reserves )  on remplit les noms des adversaires

 

     dans l' ordre obtenu sur la feuille de l' adversaire.

 

4.  Au plus tard  la premiere parti  s' engage  a  19.00 h , les matchs se suivent dés ce

 

     moment  comme indiqué sur la feuille.

 

     Si un  des joueurs est absent  il aura 10 minutes d' attente  apres les 10 min 

 

     le premier résérve sur la liste  prendra sa place

 

     Si aucun réserve ne se présente , le match est déclaré comme perdu.

 

     Si néamoins les deux capitaines s' entendent pour differer un match et d'attendre

 

     j'usqu'a ce que les joueurs sont en place , ce match peut encore étre disputé.

 

     En attente des dits joueurs, on continue la liste.

 

5.  Apres  le  4 e  joueur  une pauze sera faite de + -  de 15 minutes

 

     pendant la pauze  l' équipe  local  peut faire une tombola  ou divers chose

 

     le tirage de la tombola peut se faire aussi pendant la pauze ou apres le 8e joueur

 

     ou pendant le concours  a condition de ne pas déranger les joueurs qui seront

 

     occuper de jouer leur partie.

 

     on ne peut pas non plus vendre des cartes de tombola ou autre chose

 

     pendant la pauze, celle la est réserver pour l' équipe local.

 

     néamoins quand l' équipe local a fini, on peut vendre ses cartes.

 

6.  IL est aussi interdit de jouer sur le billard pendant la pauze, aussi bien pour les

 

     joueurs que supporters

 

7.  A la fin du concours les deux capitaines et l' arbitre principal signe la feuille

 

     d' arbitrage et font savoir les eventuelles  remarques au verso de cette feuille.

 

L'ARBITRAGE:

 

------------------------

 

1.  IL sera désigné par le club visité, il peut évidament étre membre du club visité

 

     et disputer son match pour ce club, a condition que pour ce match une autre

 

     personne fait office d'arbitre.

 

2.  IL remplit toujours lui- meme la feuille d' arbitrage.

 

     il doit étre sévért, mais suivre sportivement le réglement qu'il est sensé de

 

     connaitre.

 

3.  Plusieurs arbitres peuvent figurer, mais un d' eux reste l' arbitre principal et donc

 

     entiérement responsable du déroulement du concours.

 

4.  Local a deux équipes ou plus , un arbitre de l' équipe A  peut arbitrer  pour son

 

     équipe . B  ou plus   de meme  équipe B pour équipe A.

 

5.  Quand une manche est fini il note le resultat et remet les billes restantes dans le

 

     billard , ainsi on évite l' exercice avec les billes restantes.

 

6.  Si un arbitre commet a plusieurs reprises des fautes grave , la partie adverse peut

 

     réclamer un autre arbitre pour diriger le match.

 

7.  IL doit éviter que le joueur , dont ce n' est pas le tour a jouer , puisse influencer

 

     la partie adverse qui joue.

 

REGLEMENT DU JEU.

 

----------------------------------

 

1.  On joue selon le systéme : BILLE -  BANDE -  BOUCHON .

 

2.  On place les billes rouges du coté du trou rouge, et les billes blanches trou blanc

 

3.  Les visiteurs jouent la premiére manche avec les billes rouges et la deuxiéme

 

     manche avec les billes blanches, si il y a une troisiéme manche les visiteurs

 

     choissisent la couleur avec laquelle ils veut jouer.

 

4.  Pour commencer le jeu l' arbitre compte doucement 1.2.3. ( et non  3.2.1.)

 

     sur le ton de trois les deux joueurs jouent en meme temps sur la bande de gauche.

 

5.  Le joueur dont la bille est le plus prés du but adverse continue, si les deux billes

 

     des adversaires entrent au but, on dégage en meme temps , la aussi l' arbitre

 

     recontera a nouveau  1.2.3. et on dégage  de l' intérieur vers l' extérieur, celui

 

     qui est a ce moment le plus prés du but continue a jouer .

 

6.  A la montée l' arbitre compte 1.2.3. les joueurs ne monte pas ensemble l' arbitre

 

     fera recomencer si apres 3 fois la meme faute l' arbitre prendra la bille du joueur

 

     qui fait la faute et la mettra au point de pénalisation ( milieu) et l'autre joueur

 

     continuera.

 

     Attention quand les 2 billes sont parti, l'une bille rentre au but et l'autre n' arrive

 

     pas la bande  ( fausse queue ou jouer trop doucement  ou etc..) la bille qui est

 

     rentrer dedans sera valable, et la bille qui na rien toucher ira au point de pénal-

 

     isation ( milieu ) et le joueur passe son tour et le jeu continue.

 

7.  Aprés la montée aucune bille n'est marqué  ou un joueur marque une bille

 

     on peut choisir son coter pour dégager mais toujours de l' intérieur vers l'extérieur

 

     dégager et rien toucher est considérer comme jouer , et la bille revient a sa place

 

     et le joueur passe son tour , de meme dans le jeu il faut toucher quelque chose

 

     BILLE -  BANDE - BOUCHON  ou sinon la bille est remis a sa place et le joueur

 

     passe son tour.

 

8.  Le dégagement se fait toujours de l' intérieur vers l' éxterieur a ce moment la ,

 

     une bille se trouve en dessous de SEPT cm  de la bande , on retire la bille et le

 

     joueur dégage son jeu. Une fois dégager l' arbitre remet la bille a sa place, a ce

 

     moment la si une autre bille se trouve sur la meme place, l' arbitre qui a la bille

 

     en main la mettra dans le bac  a ce moment la le joueur a qui sa bille est dans le

 

     bac veut jouer sa bille demande a l ‘ arbitre pour prendre sa bille hors du bac

 

     et retire l’autre bille et le joueur joue sa bille une fois jouer il remet la bille de

 

     l’adversaire a sa place et le jeu continue normalement

 

 

 

 

 

SITUATIONS  SPECIALES.

 

-----------------------------------------

 

Billes sortie du billard

 

------------------------------------

 

1. Quand  on sort sa propre bille du billard, cette bille est remise au point de

 

     pénalisation et on perd son tour.

 

2.  Quand on sort une bille de l' adversaire du billard, cette bille est replacé a sa

 

     place initialle, mais la bille du joueur qui fait la faute ira au point de pénalsation

 

     et passera son tour. Si a ce moment la le joueur qui fait sortir la bille de son

 

     adversaire et sa bille rentre dedans , la bille marquer ne sera pas valable , a ce

 

     moment la l' arbitre récupérera la bille et la mettra au point de pénalisation

 

     et aussi l' arbitre devra remettre tout les billes bouger a leur place ( le joueur qui

 

     fait la faute payera les 0.50 cent ) et il passera son tour.

 

3.  Si une bille se trouve deja au milieu et un joueur joue une bille hors du billard

 

     l'arbitre mettra la bille dans le bac, hors a ce moment la le joueur a qui sa bille

 

     se trouve dans le bac veut jouer sa bille il demande a l' arbitre et l' arbitre prendra

 

     la bille du milieu dehors placera l' autre bille le joueur  joue sa bille et l' arbitre

 

     remet la bille  de nouveau au milieu et le jeu continue.

 

     JOUER AVEC LA BILLE DE L' ADVERSAIRE

 

---------------------------------------------------------------------------

 

1.  Quand on joue avec la bille de l' adversaire on perd son tour et tout les billes joués

 

     seront replacés a leur place, meme s' il y a une bille de marquer la bille sera     

 

     récupérer  ( le tansgresseur paye).

 

2.  L' arbitre doit toujours répondre au joueur qui demande avec quelle couleur

 

     qu' il joue.

 

     JOUER SUR SA PROPRE BILLE

 

-------------------------------------------------------

 

1.  Quand on joue sur sa propre bille on perd son tour et la bille joué est mise sur

 

     le point de pénalisation, toutes les autres billes seront remis sur leurs places

 

     initiales. Si on fait un but suite a un coup pareil la bille sera resortie et mise au

 

     point de pénalisation. ( le trangresseur paye )

 

     PIED A TERRE

 

-------------------------------

 

     Pendant qu' on  joue on doit garder un pied par terre, sinon on encoure la meme

 

     sanction qu'au point précédent.

 

     TOUCHEE

 

-----------------------

 

1.  Un joueur qui touche une ou des billes avec la queue, un membre ou une parti des

 

     habits perd son tour et la bille touchée est remise sur sa place initiale.

 

2.  Le joueur joue marque une bille, et en se retirant touche une bille ou des billes

 

     la bille marquer ne sera pas valable, la balle sera récupérer et mise au point de

 

     pénalisation et le joueur passe son tour.   ( le trangresseur paye )

 

     POUSSEE

 

------------------------

 

1.  Une poussee se fait au moment que la queue est encore en contact avec la bille

 

     avec laquelle on joue et que celle-ci touche encore une autre bille.

 

2.  Si on fait une poussee on perd son tour et la bille du transgresseur est remis au

 

     point de pénalisation.

 

     BILLE MIS EN DIRECT

 

------------------------------------------

 

1.  Quand un joueur met sa bille en direct l' adversaire peut mettre deux billes au

 

     but il en indique une lui meme la deuxiéme est indiqué par l' autre joueur.

 

2.  Si un joueur met sa derniére bille en direct il perd la manche, malgré le nombre

 

     de billes qui restent a l' adversaire.

 

     DEGAGEMENT DES BILLES.

 

-----------------------------------------------------

 

     Celui qui met une bille en dégagant continue de jouer.

 

     METTRE DEUX BILLES EN MEME TEMPS

 

-----------------------------------------------------------------------

 

1.  Quand un joueur mets deux billes en meme temps ( un des siens et un de l' adve-

 

     rsaire, il continue a jouer malgré l' ordre des billes tombés.

 

2.  Si les deux joueurs restent avec une bille et l' un des joueurs mets les deux billes

 

     le joueur qui joue est gagnant.

 

     LA DERNIERE BILLE

 

---------------------------------------

 

     La derniere bille  peut - étre prise en cadeau.

 

     BILLE RENTRANT AU TROU

 

.............................................................

 

     la bille doit rouler dans le trou , si la bille rentre au trou en bondissant elle ne sera

 

     pas valable, on retire la bille et sera remis au milieu faute grave et celui qui fait la

 

     faute payera les  0, 50 cent pour recuprer la bille

 

GENERALITES.

 

--------------------------

 

     La partie visité doit faire en sorte que le public ne puisse influencer le concours.

 

     prevoir assez de place pour les joueurs.

 

     INTERDIRES LES REMARQUES ET INDIQUATIONS DU PUBLIC.

 

     Les réglements locaux concernants les amendes restent en viguer.

 

     Chaque équipe rentre une liste des joueurs inscrits au moins deux semaines avant

 

     le debut de la conpétition. Cette liste ne peut- etre changée durant toute la

 

     conpétition. Sur cette liste peuvent figurer un nombre indéfini de joueurs , un

 

     membre ne peut jouer qu' avec une équipe, si son nom figure, volontairement ou

 

     involontairement  sur deux liste, il sera exclu de la conpétition pour le club donc

 

     il a joué en premier, s' il joue encore pour un autre club il est considérer comme

 

     non affilié.

 

     Toutes les équipes seront en possession des listes des équipes adverse.

 

     Ainsi il y aura controle sur le fait si les joueurs sont oui ou non affilié.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FEUILLES D' ARBITRAGES.

 

     Pour les feuilles  d' arbitrages

 

     LES MATCHS JOUER LE VENDREDI SOIR  la feuille d' arbitrage doit étre rentrer

 

     le SAMEDI AVANT- MIDI  au local  MERCATOR    avant   12 heure

 

     LES MATCHS  JOUER LE  SAMEDI  SOIR  la feuille d' arbitrage doit étre rentrer

 

     le DIMANCHE  AVANT- MIDI   au local   MERCATOR   avant  12 heure

 

     Les équipes qui ont changer leur date, l' équipe local devra remettre au plus vite

 

     LA FEUILLE D'ARBITRAGE   au local  MERCATOR

 

     SI POSSIBLE  VEILLER RESPECTER  LES JOUR  POUR QUE LE COMITE PUISSE

 

     FAIRE AU PLUS VITE LE CLASSEMENT   ET VOUS LE PROCURER.

 

     On demande aux clubs de ne pas faire jouer des joueurs en etat d' ivresse ceci

 

     pour le bon développement du jeu.

 

     Si on présume qu' un joueur ne figure pas sur la liste ou qu' il figure sur une autre

 

     liste on le mentionne au verso de la feuille d' arbitrage.

 

     La commission de réclamations  ferra une enquéte

 

     REUNION

 

     Le responsable de l' interclub  regardera pour les dates, heures,lieu pour chaques

 

     reunion et si possible  lieu  calme ( salle) chaque club doit étre présents ou une

 

     amende sera donné  ( voir point  amende )

 

     MAXIMUM  2  PERSONNE PAR CLUB, soit  le responsable  plus un de son comité

 

                                                                 soit le responsable  seul

 

                                                                 si le responsable de l' équipe ne sais pas venir

 

     il envoie un autre a sa place, mais pas a chaque reunion quelqu'un d' autre

 

     et qui fait aussi membre de son comité.

 

     AMENDE                                                                                               

 

     1.  EQUIPE ABSENT A LA REUNION SANS  MOTIF                                7.50 euro

 

     2.  FORFAIT D'UN JOUEUR  A PAYER PAR LE CLUB                             7.50 euro

 

          si tout l équipes ne joue pas    7.50 euro par joueurs        7.50 X8 = 60 euro

 

          et  payer avant le match suivant ou une AMENDE de 1 euro  sera ajouter et ainsi

 

         de suite.

 

     3.  FEUILLE D' ARBITRAGE PAS PROPRE                                             2.50 euro

 

     4.  FEUILLE D' ARBITRAGE PAS BIEN REMPLI                                     2.50 euro

 

     5.  FEUILLE D' ARBITRAGE PAS RENTRER A TEMPS                           5 .00 euro

 

     FORFAIT

 

     Un joueur  qui  sera donner forfait  le jour du match  on fera une ligne en travers

 

     son non et on ne renpli rien  comme point  et une amende sera donner de 7.50 euro

 

     Un forfait d' une équipe au premier tour, tout les points du premier tour seront

 

     enlever des équipes qui ont jouer contre et on fera comme si l' équipe n' avait pas

 

     jouer.

 

     Forfait  au deuxiéme tour   tout  les équipes gagneront de 8- 0 et le classement

 

     continuera  (  donc 2 point a chaque équipe du deuxiéme tour)  et les points du

 

     premier tour reste.

 

     POUR LES POINTS INDIVIDUELLE.

 

     Forfait au premier tour  tout les points seront retirer.

 

     Forfait au deuxiéme tour  a partir du premier match au deuxieme tour les points

 

     seront retirer  mais seulement  du deuxieme  tour.

 

     reunion du 24 octobre 1999 local c.o.c

 

     JOUEURS ( EUSE)  PAS INSCRITS

 

UN Joueurs inscrits sur la liste de match et n’ est pas encore inscrits a l’entente (INTERCLUB RONSE ) sera puni pour une periode ( voir responsable de L’INTERCLUB ) voir la faute du club

 

ou du joueur .

 

Quand a l’equipe qui a inscrits le joueur perdera de 8/0 OU 0/8 et une amende sera afflige de 25 euro qui devra etre payer avant le match qui suit                    merci.